logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zamówienia / rok 2015
1.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

OPS.14.2015                                                                Obrazów, 30.12.2015r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) p.o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dziecko autystyczne), dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia (autyzm), wykonywanych w miejscu zamieszkania dziecka na terenie gminy Obrazów .

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

27-641 Obrazów 121

 

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem w miejscu ich zamieszkania  na terenie gminy Obrazów.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

25.01.2016 r. - 31.12.2016r.

 

4. Kryteria oceny ofert

 

cena brutto godziny wykonywania usług na terenie gminy Obrazów – 50%

 

doświadczenie osoby świadczącej usługi- 50%

 

5. Ogólny zakres wykonywanych czynności

Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania u dziecka autystycznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza poprawy i rozwijania świadomości własnego ciała poprzez prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi w zakresie:- wspomagania procesu uczenia

 

- treningu umiejętności społecznych

 

- usprawniania zaburzonych funkcji organizmu

 

- uzupełniania procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania

 

• Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:

 

- w przypadku, gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za

 

faktyczną liczbę wykonanych godzin,

 

- w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane

 

wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem

umowy

 

6.Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:

a) Art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 50 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomoc społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm);

b) Rozporządzeniem Ministra i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 

7.Niezbędne wymagania:

- Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi

- oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;

b)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

e) zakładzie rehabilitacji

f) innej jednostce niż wymienione w pkt a – e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej

wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostce oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

– Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.

 

8.Wymagane dokumenty:

– Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi autyzmem

– CV

– List motywacyjny

– Dokumenty potwierdzające wykształcenie

– Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

– Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy

– Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. – Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 15.01.2016 r. do godz. 10.00 osobiście lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

27-641 Obrazów 121

Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.)” oraz własnoręcznie podpisane.
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu wymaganych dokumentów do siedziby OPS Obrazów.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie www.ops-obrazow.4bip.pl oraz stronie internetowej OPS wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty .

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu: 15 836-51-50


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-30 13:24

rejestr zmian publikacji »

2.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorącego posiłku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w załączeniu zamieszcza treść Zapytania ofertowego na przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie goracego posiłku dla dzieci w szkołach.


Załączniki: Rozmiar:
116.067 KB
123.847 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 10:11

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie jako Zamawiający w trybie zapytania ofertowego na wykonanie regałów do składnicy akt i dostarczenie ich do OPS Obrazów, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 907, z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp,

 

Informuje,

 

1) że w w/w postępowaniu wzięła udział tylko jedna firma :


 

Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
NIP: 5272680141

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: Cena 16.693,56 zł za wykonanie regałów podana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-21 10:25

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- drukarka laserowa.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 08:41

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na jednostkę centralną komputera.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 08:41

rejestr zmian publikacji »

6.

Zapytanie ofertowe- regały metalowe do składnicy akt.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 12:33

rejestr zmian publikacji »

7.

Zapytanie ofertowe- drukarka


Załączniki: Rozmiar:
55.620 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 10:44

rejestr zmian publikacji »

8.

Zapytanie ofertowe- jednostka centralna komputera.


Załączniki: Rozmiar:
51.626 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 10:45

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-24 15:24

rejestr zmian publikacji »

10.

Zapytanie ofertowe na węgiel z dowozem dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie grzewczym 2015-2016 (do 31 marca 2016r.)

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest:

 

Zakup węgla z dowozem dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie grzewczym 2015-2016 (do 31 marca 2016r.)

 

- węgiel orzech I klasa

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 25 listopada 2015r. do 31 marca 2016r.

 

 

3. Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena węgla wraz z dowozem – 100%

 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez wpisanie swojej oferty cenowej w poniższej części formularza wraz ze złożeniem podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

 

5. Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie w terminie do dnia 23.11.2015r. do godz. 14.00 w pokoju nr 1.

 

6. Wybór oferty nastąpi w dniu 23 listopada 2015r. o godz. 14.15

 

 

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia węgla przez podopiecznego OPS, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury.

 

8. Zamawiający:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Obrazów 121, 27-641 Obrazów Tel. 15 836- 51- 50 NIP: 864 15 45 677

W załączeniu część do wypełnienia przez wykonawcę.

 

 


Załączniki: Rozmiar:
52.181 KB

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-16 16:32

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj