logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Regulamin
1.

Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie

 

 


 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

W OBRAZOWIE

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

 

Postanowienia Ogólne

 

 

 

§ 1

 

 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie zwany dalej ,,regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz szczegółowy zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nim zatrudnionych.

 

 

§ 2

 

 

 1.  Zakres działań Ośrodka określa Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników określa regulamin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz warunki wynagrodzenia za prace i przyznania innych świadczeń związanych z praca ustala Regulamin wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

 

Rozdział II

 

 

Struktura organizacyjna Ośrodka

 

 

 

§ 3

 

 

 1. Kierownik

 2. Główny księgowy

 3. Pracownik socjalny

 4. Komórka do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

 5.  Opiekunka specjalistyczna

 

 

§ 4

 

 

Schemat Organizacyjny Ośrodka przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

 

 

Rozdział III

 

 

Zasady organizacji pracy

 

 

 

§ 5

 

 

W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z która każdy pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonywanie powierzonych mu zadań.

 

 

§ 6

 

 

Kierownik ustala zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy i indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

 

 

§ 7

 

 

Pracownicy zobowiązani są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

§ 8

 

 

Na okres nieobecności pracowników, ich zastępców wyznacza Kierownik Ośrodka.

 

 

§ 9

 

 

W razie nieobecności Kierownika Ośrodka (np. urlop, choroba) Kierownik upoważnia spośród pracowników Ośrodka osobę, która czasowo będzie kierowała funkcjonowaniem Ośrodka bez możliwości wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach. Upoważnienie może nastąpić w formie ustnej, zaś potem zostanie potwierdzone pisemnie.

 

 

Rozdział IV

 

 

Zasady załatwiania spraw i podpisywania pism

 

 

 

§ 10

 

 

 1. Pracownicy są odpowiedzialni za merytoryczne załatwianie sprawy, zgodnie z interesem Ośrodka i interesem społecznym oraz obowiązującymi przepisami.

 2. Pracownicy odpowiadają za właściwa, prawidłową, i terminową realizację zadań określonych w zakresie obowiązków.

 3. Przy załatwianiu indywidualnych spraw klientów Ośrodka pracownicy zobowiązani są do:

 

 1. udzielenia informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści obowiązujących przepisów,

 2. informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy,

 3. powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

§ 11

 

 

 1. Wszelka korespondencja wpływająca do Ośrodka jest rejestrowana w rejestrze korespondencji.

 2. Pisma wychodzące na zewnątrz są podpisywane przez Kierownika Ośrodka, a egzemplarz pozostający w Ośrodku także przez pracownika merytorycznego, opracowującego daną sprawę.

 3. Decyzje administracyjne są wydawane na podstawie upoważnień określonych w przepisach szczegółowych.

 4. Do podpisu wyłącznie przez kierownika Ośrodka zastrzeżone są następujące dokumenty:

 

 1. zarządzenia wewnętrzne,

 2.  decyzje w sprawach osobowych wszystkich pracowników,

 3. sprawozdania finansowe Ośrodka,

 4. korespondencja wychodząca, z wyjątkiem korespondencji, do podpisywania której Kierownik Ośrodka upoważnił innych pracowników, inne sprawozdania na których wymagany jest podpis Kierownika

W czasie nieobecności Kierownika lub w innych uzasadnionych przypadkach dokumenty wymienione w punkcie: c, d, podpisuje osoba zastępująca Kierownika.

 

 

Rozdział V

 

 

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników

 

 

 

§ 12

 

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.

 

 

§ 13

 

 

Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników należy:

 

 1. wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

 2. przestrzeganie Regulaminu pracy Ośrodka, porządku i dyscypliny pracy,

 3. rzetelności i terminowości realizacji powierzonych zadań,

 4. przestrzeganie tajemnicy służbowej

 5. zabezpieczenie akt, dokumentów służbowych i pieczątek,

 6. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 7. ochrona mienia Ośrodka

 8. doskonalenie własnych umiejętności, stałe uzupełnianie wiedzy w celu należytego wykonywania obowiązków i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 9. informacje przełożonego o wszelkich zauważalnych nieprawidłowościach wynikających z wykonywanych zadań,

 10. wykazywanie właściwego stosunku do klientów Ośrodka, przełożonych i współpracowników.

 

 

 

§ 14

 

 

Do podstawowych uprawnień wszystkich pracowników należy:

 

 1. kontaktowanie się z innymi pracownikami w sprawach objętych zakresem zadań,

 2. odwoływanie się od decyzji i poleceń przełożonego jeżeli są one sprzeczne z aktualnymi przepisami lub interesem Ośrodka,

 3. informowanie przełożonego o trudnościach uniemożliwiających wykonanie zadań lub poleceń służbowych,

 4. pozostałe uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy i Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

 

§ 15

 

 

Pracownicy są odpowiedzialni w szczególności za:

 

 1. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań,

 2. opracowanie prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

 3. współudział w opracowaniu projektu budżetu w części dotyczącej działania swojego stanowiska pracy,

 4. terminowe wykonywanie zadań i ściśle przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej i innych realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy,

 5. kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych dotyczących wykonywanych czynności.

 

 

Rozdział VI

 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka
i Głównego księgowego Ośrodka

 

 

 

Podrozdział 1 

 

 

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka

 

 

 

§ 16

 

 

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 

 1. zarządzenie, nadzorowanie i kierowanie pracą Ośrodka i podlegających pracowników,

 2. nadzorowanie realizacji zadań określonych w Statucie Ośrodka,

 3. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka i dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,

 4. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania Ośrodka,

 5. zarządzanie mieniem Ośrodka,

 6. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

 7. prowadzenie kontroli wewnętrznej,

 8. dokonywanie określonych ocen pracowników,

 9. wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień przez Wójta Gminy Obrazów

 10. zatwierdzenie do wypłaty dokumentów finansowo-księgowych,

 11. nadzorowanie realizacji budżetu przy uwzględnieniu przepisów ustawy o finansach publicznych,

 12. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych Ośrodka,

 13. nadzorowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i BHP,

 14. przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy w Obrazowie oraz Wójta Gminy Obrazów, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka,

 15. składanie Radzie Gminy Obrazowa corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.

 

Podrozdział 2

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego Ośrodka

 

 

§ 17

 

 

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie rachunkowości Ośrodka oraz całości spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 1. sporządzenie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz planu budżetowego, a także dokonywania niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nie przekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapienienie wypłacalności wobec kontrahentów,

 2. terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie,

 3. występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie,

 4. opracowywanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka,

 5. przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo-księgowych,

 6. prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

 7. terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka,

 8. wypłata i prowadzenie spraw wynagrodzeń pracowników Ośrodka, w tym świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. listy płac, dokumentacja płacowa, karty wynagrodzeń i podatkowe).

 9. prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych pracowników i klientów Ośrodka (naliczanie nienależnie pobranych świadczeń, rozliczanie ZUS (PŁATNIK), sporządzanie wymaganej dokumentacji),

 10. wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 11. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

 12. współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu prawidłowej realizacji zadań, które tego wymagają,

 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka,

 14. prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo-księgowych Ośrodka,

 15. współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka,

 16. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

 17. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka

 

 

 

Rozdział VII

 

 

 

Zakres czynności pracownika socjalnego

 

 

 

§ 18

 

 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 

 1. praca socjalna,

 2.  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin grup i środowisk społecznych,

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 9. wprowadzanie danych do systemu komputerowego świadczeniobiorców,

 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 11. prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców korzystających z pomocy Ośrodka,

 12. wykonywanie innych czynności i zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

 

 

§ 19

 

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalnych jest zobowiązany:

 

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej,

 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,

 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

 4. udzielać osobom zgłaszającym się w pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenia,

 

 

§ 20

 

 

Pracownik socjalny realizuje zadania poprzez:

 

 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka,

 2. zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń,

 3. prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,

 4. weryfikacje i aktualizację świadczeń długoterminowych,

 5. terminowe informowanie głównego księgowego o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowana świadczeniobiorców z ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego,

 6. współpraca z głównym księgowym w zakresie:

 • należności za świadczone usługi opiekuńcze,

 • nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

 • planowania środków na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej

 1. wprowadzanie danych z wywiadów oraz innych informacji do programu komputerowego, obsługującego świadczenia z pomocy społecznej,

 2. opracowywanie wniosków dotyczących problemów socjalnych,

 3. opracowywanie planu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 4. kompletowanie i przesyłanie wniosków o umieszczanie klientów w Domach Pomocy Społecznej,

 5. współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, kuratorami sadowymi i społecznymi, powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności , policją i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,

 6. prowadzenie rejestru osób korzystających z pomocy społecznej,

 7. prowadzenie wszelkiej niezbędnej na stanowisku pracy dokumentacji oraz akt klientów Ośrodka,

 8. prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz zaleceniami kierownika Ośrodka,

 9. sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej,

 10. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,

 11. prowadzenie dokumentacji związanej z usługami opiekuńczymi, w tym ustalanie grafików pracy opiekunek, rozliczanie kart pracy opiekunek, ustalanie odpłatności za wykonywanie usługi o poszczególnych podopiecznych,

 12. nadzór i kontrolowanie w domu podopiecznych jakości usług wykonywanych przez opiekunki,

 13. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

20) wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka,

 

 

Rozdział VIII

 

 

 

Zakres czynności pracownika socjalnego wykonującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

 

 

 

§ 21

 

 

Do zadań pracownika w zakresie świadczeń rodzinnych należy:

 

 1. przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

 2. udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych,

 3. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych,

 4. prowadzenia postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych,

 5. sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych ( w tym należnych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne),

 6. terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań w realizacji świadczeń rodzinnych, w tym także w formie elektronicznej,

 7. prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców zgodnie z jednolitym wykazem akt,

 8. wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

 9. prowadzenie rejestru wpływu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

 10. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

 11. przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

 12. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

 

Do zadań pracownika socjalnego w zakresie funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

 

 1. przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 2. prowadzenie rejestru wpływu wniosków,

 3. ustalanie dochodu osób ubiegających się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych,

 4. przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbieranie oświadczeń majątkowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez organ właściwy,

 5. prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie dokumentacji wobec dłużników alimentacyjnych,

 6. wprowadzenie danych z wniosków do aplikacji programu obsługującego fundusz alimentacyjny,

 7. przygotowywanie projektów decyzji o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postanowień i wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczanie dłużników alimentacyjnych,

 8. potwierdzanie dokumentów przyjmowanych i wydawanych interesantom "za zgodność z oryginałem",

 9. ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 10. współpraca z Głównym księgowym w zakresie niezbędnym do wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych i osób, które nienależnie pobrały świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 11. terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań, w tym także w formie elektronicznej w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,

 12. działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw,

 13. współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych,

 14. prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych wraz z kwotami ich zadłużeń oraz należnych odsetek w rozbiciu na procentowym dla budżetu państwa oraz budżetów organów właściwych wierzyciela i dłużnika,

 15. przekazywanie wykazu należnych kwot głównemu księgowemu jednostki celem dokonania przelewu na odpowiednie konta,

 16. prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dokonywanie aktualizacji kwot wypłaconych, naliczanie należnych odsetek i przekazywanie wykazu głównemu księgowemu jednostki,

 17. egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 18. sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 19. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

 20. wykonywanie innych czynności i zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zleconych przez Kierownika,

 

 

 

Rozdział X

 

 

 

Zasady obsługi interesantów

 

 

 

§ 22

 

 

Ośrodek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

§ 23

 

Organizacja przyjmowania i rozstrzygania skarg i wniosków

 

 1.  w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00,

 2. Kierownik prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Ośrodka,

 3. zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy szczegółowe.

 

 

 

Rozdział XI

 

 

 

Organizacja działalności kontrolnej

 

 

 

§ 24

 

 

System kontroli w Ośrodku obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną.

 

§ 25

 

 

Kontrola zewnętrzna prowadzona jest przez służby do tego powołane na podstawie przepisów szczególnych.

 

 

§ 26

 

 

Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik Ośrodka.

 

 

 

Rozdział XII

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 27

 

 

Sprawy nieuregulowane regulaminem dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik w formie zarządzeń.

 

§ 28

 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Za treść odpowiada: Justyna Marzec
Osoba, która wprowadziła dane: Justyna Marzec
Data wytworzenia informacji: 2015-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-19 20:27

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj